Подай сигнал

ДНСК:,,Няма нарушения в строителството на СПА комплекс ,,Кингс Валей,,.Министерството на транспорта :,,Летище Казанлък ,,АД да съобрази летателната си площадка , спрямо строежа ,,

 

,,Летище Казанлък ,,АД ,се мъчи да атакува изграждането на най-големият спа – комплекс на Балканите ,край село Овощник .След поредица от жалби ,става ясно ,че дружеството в което работят 5 човека (от които един управител )и с неизяснен капитал, удари на камък .В становище на ДНСК се посочва , че няма нарушения в строителството на СПА – комплекса и то трябва да продължи . Издаденото от Община Казанлък разрешително за строеж ,касае изграждането на самия обект ,но не и крановете ,извършващи строителни дейности ,които се мъчи да атакува Летището .Цялата документация по проекта е съобразена със Закона на устройство на територията и Общия устройствен план на Казанлък . За пореден път ,,Летище Казанлък ,, се мъчи да атакува инвеститорите и за издаването на разрешение за започване на ПУП за довеждащ водопровод от сондаж за минерална вода край Овощник.Не били търсени за съгласуване. Не били заверили нотариално разрешение .Ами няма нужда . Поне юристите на Летището ,би следвало да знаят ,че сондажите за минерална вода и конкретно к-2 ,са общинска собственост и условията за осъществяване на предоставянето на права за водовземане са в правомощията на Кмета на Общината ,след решение на Общинския съвет .Още повече ,че довеждащия водопровод за минерална вода от Сондаж К-2 до СПА комплекс ,,КИНГС ВАЛЕЙ ,, не засяга имот на летището по кадастралната карта на Казанлък .

 

С писмо с ВХ.N;68 – 4485 от 22.05 . 2019 г.,Басейнова дирекция ,,Източнобеломорски район ,, е съгласувала искането за издаване на разрешително и е издала положително становище .

Летището ,което според мен е с неясна дейност /за него чуваме ако има някой инцидент/ няма лиценз за летателна дейност .В становище от днес , Главна Дирекция ,, Гражданска въздухоплавателна администрация ,, ,дава указания на ,,Летище Казанлък ,, да съобрази летателната си дейност със строителството на СПА комплекса и да предприеме мерки за гарантиране безопасността на полетите . В становището се посочва ,че не бива да има излитане и кацане към направлението на строителните кранове ,за което ръководството на Летището следва да излъчи NOTAM /съобщение /.Това обаче може да стане само след извършване и получаване на оценка за безопасност .

 

С писмо № КК-769-00-257/19.07.2019 г. началникът на РДНСК – Стара Загора е уведоменизпълнителния директор на „Летище Казанлък АД и кмета на Община Казанлък, че „при извършената проверка на издадените строителни книжа по реда на чл. 156 от ЗУТ не са установени нарушения“ за обекта на „Кингс Валей“ ЕООД. Действащият Общ устройствен план в частта изходите към гр. София, язовир „Копринка“, гр. Стара Загора, гр. Шипка, с. Енина, с. Бузовград и кв. „Минерални бани“ е одобрен с Решение № 738/30.09.2013 г. на Общински съвет – Казанлък.

В писмо изх. № 12.03.2016 г. главният секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при съгласуване на проекта на нов Общ устройствен план на Община Казанлък е посочил, че „на територията на община Казанлък няма сертифицирани летища, летателни площадки и аеронавигационни съоръжения“, както и че „северозападно от с. Овощник на разстояние 1 км и азимут 300 градуса има летателна площадка, която е спряна от експлоатация и не функционира от 03.12.2012 г., като на същата е отнето удостоверението за експлоатационна годност“. Главният секретар на министерството твърди още, че в ГД-ГВА не са постъпвали заявления за инвестиционни намерения относно изграждане и сертифициране на граждански летища или летателни площадки на територията на Община Казанлък, както и че министерството не може да даде „категорично становище дали ще има такива заявления до 2035 година“. Въз основа на това съгласуване е одобрен Общия устройствен план на Община Казанлък, който потвърждава предвижданията на плана, одобрени с Решение № 738/30.09.2013 г. на Общински съвет – Казанлък, и съответно подробния устройствен план на УПИ III-245 „за курорт и допълващи го дейности“, кв. 2 по плана на гр. Казанлък, местност „Казанлъшки минерални бани“ с цитираната по-горе Заповед № 423/29.03.2018 г. на кмета на Община Казанлък. При тази ситуация, искането за издаване на Удостоверение за експлоатационна годност за летателна площадка, която е закрита и не е съобразена при изработването и одобряването на действащите устройствени планове на общината, следва да се третира като искане по чл. 46, ал. 1 от ЗГВ за изграждане на нова летателна площадка. Съгласно чл. 46, ал. 2, т. 2 от ЗГВ, такова искане трябва да се предхожда от одобрен подробен устройствен план и изпълнение на процедурите по Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за гражданското въздухоплаване и по други закони, които биха могли да имат отношение, което в случая категорично не е спазено, а това е основание за преразглеждане на издаденото Удостоверение за експлоатационна годност № 41/01.07.2016 г. и неговата евентуална отмяна или изменение.

В писмо изх. № 12.03.2016 г. на главният секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е посочено, също така, че „всички инвестиционни инициативи, свързани с изграждане на сгради и съоръжения с височина по-голяма от 20 м. над терена, водоеми, сметища, надземни силнотокови линии, кариерни ями и други подобни обекти, подлежат на съгласуване от ГД-ГВА на основание чл. 46, ал. 3 от ЗГВ“. Това изискване е неотносимо към нашия строеж, тъй като максималната му предвидена кота корниз е 15 м., т.е. възможната височина (кота било), съгласно чл. 24, ал. 3 от ЗУТ е 19,50 м., а не 20 метра.

В свое писмо пък ОТ 09.01 .2019 Министъра на транспорта ,указва на ДНСК да се съобрази със становището на ГД ,,Гражданска въздухоплавателна администрация ,,.  И така строителството продължава ,без нарушения .Днес със становище , излязоха и от фирмата – инвеститор.В него те обръщат  внимание на всички , които тиражират неверни данни по отношение на Спа Комплекс Кингс Валей и манипулират обществеността, че ще се обърнат  към съд и ще си търсят правата по съдебен ред, ако не престанат с тиражиране на фалшива информация. ,,Няма да допуснем да се уронва авторитета на фирма „ Кингс Валей“.,,- се казва в становището. 

А от Летище Казанлък да продължават да се жалват – може да се намери някой да инвестира в нова строителна площадка .Вероятно това искат.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *