Подай сигнал

Деца, чиито родители нямат задължения към Община Казанлък с предимство при прием в Детска градина

Деца, чиито родители не притежават изискуеми задължения към отдел „Местни приходи“ на Община Казанлък , ще получат максимален брой от 10 точки , при класирането за приема на деца в детските градини . Това гласят промени в Наредба N:9 за условията и реда за записване , отписване и преместване на деца в общинските детски заведения . Дали родителите имат задължения ще се установява , чрез извършване на служебна проверка от директора на детската градина. Малчуганите със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, определени с решение на ТЕЛК над 50% към 01 януари в годината на приема и/или които имат оценка от регионален екип за подкрепа за личностното развитие на децата , също ще се ползват с предимство . 60 точки при класиране ще получават деца , чиито брат/сестра посещават детската градина, за която кандидатстват и 20 точки – деца , настанени за отглеждане в приемно семейство или семейство на близки и роднини . В Наредбата се създава и нов член 52 , който гласи , че за дете, подлежащо на задължителна предучилищна подготовка, се осигурява прием извън електронната система в детска градина със свободно място в съответната възрастова група на територията на общината в следните случаи:
1. При преместване от населено място извън община Казанлък в учебно време на съответната учебна година, когато в срок от 3 дни не предстои класиране по утвърдения график за работа на електронната система. В този случай родителят подава заявление по образец до директора на съответната детска градина.

2. При установен случай на дете, подлежащо на задължителна предучилищна подготовка и не посещаващо институция от предучилищното и училищното образование, по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *