Подай сигнал

Кой, как и от кого , с какво придоби всички имоти на „Кооперативен Пазар“ООД в Казанлък ?

     Как можеш да се сдобиеш с  „Кооперативния пазар“ в гр.Казанлък?  Кой, как и от кого с какво придоби всички имоти на „Кооперативен Пазар“ООД в гр.Казанлък и как се стигна до това тези имоти да обезпечават кредит на  притежаваното от господин Тодор Колев дружество  Казанлък АД ?!?

С решение №267/14.09.2017г. постановено от съдията по ТД№177/2017г. Димитър Христов от състава на Окръжен съд Стара Загора. /Същия съдия, който се произнесе в полза на ,, Тракия трейд“ООД по сделката за строителството на неосъществения МОЛ с Община Казанлък – за „дупката“ на бившето инфекциозно отделение сега магазин “Лидъл“ в гр.Казанлък, за което Община Казанлък бе осъдена да плати на Тодор Колев – собственик на Тракия Трейд и Казанлък АД 3 300 000лв. /три милиона и триста хиляди лева//  .

С това решение на съдията Димитър Христов по ТД№177/2017г.  без да е извършено плащане от страна на ищеца „Бългериън Дивелопмънт – 07” ЕООД , в полза на ответника „Кооперативен Пазар“ООД му се дава имущество на стойност от около  и над 3 000 000лв. /три милиона лева/, като се обявява реално несключван от „Кооперативен Пазар“ООД договор за продажба на неговите собствени имоти за окончателен със записана стойност от 210000лв./двеста и десет хиляди лева/.  

Важно е да се отбележи, че :Управител на , Бългериън дивелопмънт – 07 „ ЕООД е Стефка Димитрова . Тя е и член на Съвета на Директорите на ,, Казанлък „АД , собственост на Тодор Колев и е  счетоводител в това дружество . Интересен факт е , че , новорегистрирано на 16.10.2017г. в търговския регистър дружество „Меркадо БГ” ЕООД  с капитал от 1000лв. и с едноличен собственик на капитала Георги Георгиев. Без да е извършвало никаква търговска дейност , девет дни след възникването си   на25.10.2017г. придобива имотите на „Кооперативен Пазар“ООД , които реално струват около 3 000 000лв./три милиона лева/ и след това обезпечава с тези имоти чрез ипотека в полза на Банка ДСК кредит отпуснат на Казанлък АД на стойност от около 500000лв./петстотин хиляди лева/. 

Резонно въпросите тук са как е сключена сделката , след като собствениците и законно избраният управител на ,, Коперативен Пазар „ ООД не знаят за нея ?  Защо Агенцията по вписванията , не изпълняват решенията на Окръжен съд Стара Загора и на Апелативен съд Ппловдив и дори към момента не вписват избраният управител на това дружество ? Защо не заличават от партидата на дружеството бившия управител Стоян Кортошев, като управител и не оповестяват  правния факт ,че той е с отнети правомощия от Общото събрание  на съдружниците, както и, че  не може да обвързва ,, Кооперативен пазар „ООД в никакви правоотношения ? Как е сключен от него договорът с , Бългериън дивелопмънт – 07 „ ЕООД и защо едно лице с отнети правомощия от най висшия орган на управление в едно ООД  – Общото събрание на съдружниците се разпорежда с цялото имущество на дружество с нищожни договори ? Как съдия Димитър Христов , се произнесе с решение и не взе предвид тези факти ? Защо Прокуратурата не извършва нищо по подадените от избрания управител на дружеството и съдружниците сигнали, сочещи за множество престъпни деяния ? На тези въпроси ще търсят отговори съдружниците  от ,,Коперативен пазар „ ООД в Европейският съд.

Фактите изнесени накратко от съдружниците в „Кооперативен Пазар“ООД са следните :

На 19.09.2015г. с решение на ОСС в ”Кооперативен Пазар„ ООД за управител е избран съдружника Таня Андреева Георгиева на това дружество, а  Стоян  Кротошев е освободен от длъжността управител и от съдружие. На това събрание  Кротошев е представляван по пълномощие от дъщеря  . След вземането на тези решения, тя решава да ги оспорва, като инициира симулативен и недопустим процес – ТД№282/2015г. по описа на СтОС /заведен реално не от Стоян Христов Кротошев, а от Мария Кротошева-Борисова, подписвайки приводно наподобаващ подпис на този на  баща си , за да симулира делегиране на правомощия от негово име, без това фактически да е извършено от Стоян  Кротошев, който процес се използва като основание за искане за спиране на всяко заявено по партидата на “КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР”  в търговски регистър искане за заличаване на  имената на Кротошев  като управител и вписване на имента на избрания от ОСС на това дружество Таня Андреева за новоизбран управител на „Кооперативен пазар“ ООД. Това дело приключва с недопустимо произнасяне както от страна на СтОС, така и от страна на ПАС и ВКС във вреда на всички съдружници в „Кооперативен Пазар“ООД , като без правно основание са отменени решенията на Общото събрание на съдружниците, за да се поставят съдружниците в невъзможност да защитят правата си. 

След това чрез неистински и антидатиран документ – запис на заповед, Стоян Кротошев задължава привидно „Кооперативен Пазар ООД” за парична сума от 236 000 лв. в полза на „Б-Дизайн” ЕООД с едноличен собственик на капитала Борислав Борисов, съпруг на дъщеря му  Мария и негов зет . По този запис на заповед, въпреки извършените възражения и оспорвания от съдружниците и дружеството, РС Казанлък недопустимо издава изпълнителен лист по ЧГД№2915/2015г. на РС Казанлък. Образува се изпълнително дело, и се провежда изпълнение срещу дружеството на база на нещо, което е реално неистинско и нищожно. Този запис на заповед е подписан без реално да има такъв дълг, без да има нужда или основание за поемането на такъв дълг и без да е одобрено поемането на такъв дълг от общото сърание на съдружниците  в дружеството, съгласно изискванията на дружествения договор /чл.37, т.15/ и във връзка с нормите на чл.114 ал.1 от ТЗ и чл.115 т.8 от ТЗ.Съдружниците и дружеството са лишени от възможност да защитят правата си, в това производство въпреки извършените своевременни възражения и оспорвания, както и подадените жалби до Окръжен съд Стара Загора и ВКС и до РП Казанлък сигнали и жалби сочещи за наличието на извършени престъпни деяния

В последствие на 20.07.2017г. по партидата на “Кооперативен пазар” ООД,  в Имотен регистър към Агенция по вписванията е вписана искова молба за обявяване на предварителен договор за окончателен на основание чл.19,ал.3 от ЗЗД . Справка в Окръжен съд Стара Загора удостоверява, че по повод на  тази искова молба е образувано ТД №177 по описа за 2017г. на Старозагорски Окръжен Съд, срещу “Кооперативен пазар” ООД, като по делото е приложено копие от  Предварителен договор за покупко-продажба на недвижими имоти с поставена дата  от 06.11.2015г. с нотариално удостоверяване на подписите положени на него с рег.№10355/2015г. на нотариус М. Николова с рег.№362 на НК и район на действие РС София и Допълнително споразумение към него от 05.05.2017г. с нотариално удостоверяване на подписите положени на него с рег.№4303/2017г. на нотариус М. Николова с рег.№362 на НК и район на действие РС София. 

Този привидно съставен предварителен договор е подписан от Стоян  Кротошев, представящ се като управител действащ за „Кооперативен пазар” ООД, като продавач / без това лице да има право и правомощие да подписва и сключва такъв договор /  и  съответно вероятно от лицето Жан Пашев, като купувач.  Предмет на този привидно съставен  предварителен  договор за продажба е : дворно място – терен, на площ от 4467 кв.м, сгради и павилиони с обща застроена площ от 1584 кв.м., собственост на дружеството – „Кооперативен пазар” ООД, при записана цена 210 000 лв. Допълнителното споразумение  е подписано от   Стоян  Кротошев, вероятно ит Жан  Пашев и вероятно от  Стефка Димитрова, действаща  като управител на „Бългериън Дивелопмънт – 07” ЕООД, и по този начин се цели  мнимия и привиден купувач  Жан Пашев  да бъде заместен като страна по договора от следващия мним и привиден купувач  – „Бългериън Дивелопмънт – 07” ЕООД. Този привидно и симулативно съставен предварителен договор и също така привидното и симулативно съставеното  допълнителното споразумение  към него са  подписани от Стоян  Кротошев привидно като действащ от името и за  “КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР” ООД,   записано като продавач,  без да са спазени изискванията на Търговския закон нормата на чл.137, ал.1 т.7 от ТЗ/ и на дружествения договор / чл.37 т.8 и т.15/ за действителност на сделката.   

Целта на всички тези действия извършени от  Стоян Кротошев  вероятно, е да бъде прехвърлено цялото имущество на „Кооперативен пазар” ООД  на значително занижена /символична/ цена, след като  Кротошев вече, не е съдружник и управител в това дружество. Така той представящ се за управител на „Кооперативен Пазар“ООД, не само, че не предприема ниакви действия по защита на интересите и имуществото на „Кооперативен пазар“ ООД, но и видно от Протокол от 05.09.2017г. от проведено открито съдебно заседание по ТД №177/2017г. заявява в подадена от него молба вх.рег.№10857/04.09.2017г. регистрирана в СтОС писменно, че дружеството е получило исковата молба и доказателствата към нея, както и, че книжата пратени от съда са връчени  на служител Пламен Дончев,назначен на длъжност „инкасатор“ без да се уточнява къде е служител това лице . Така независимо от нередовното призоваване на „Кооперативен Пазар „ООД да участва в това симулативно производство се дава възможност на съдията да постанови максимално бързо решение въввреда на  „Кооперативен Пазар“ООД, който е лишен от право на защита. Също така Стоян Кротошев не се явява по делото в насроченото първо открито съдебно заседание, като така създава предпоставките съдът т.е. съдията Димитър Христов да се произнесе чрез неприсъстено решение – резултат, който и най-вероятно е бил целян от двте страни по този симулативен и недопустимо воден процес, тъй като при решение, което може да бъде обжалвано по общия ред, няма да се получи бързо целения от двете страни резултат за бързото прехвърляне собствеността  на имотите на Дружеството „Кооперативен Пазар”ООД  към трети лица с обещаното вероятно предварително решение на съдията от СтОС, което след това ще се ползва от Тодор Колев . Не за първи път точно този съдия облагодетелства господин Тодор Колев.

Блокирането на вписванията в търговския регистър по партидата на “КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР” ООД,  с прякото съдействие на всички съдии от търговско отделение на СтОС сред които е и съдията Димитър Христов, дава изключително благоприятна възможност за реализиране на тази противоправна и увреждаща правата на “КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР” ООД, и на съдружниците в това дружество цел. Защото   Стоян Кротошев няма да възрази и не възразява срещу тези действия, а напротив спомага за извършването им, като така от една страна същите Съдии от СтОС , които със своите актове блокират дейността на дружеството, в полза на Кротошев и ползващите неговата фигура лицаотново те сега разглеждат и  уважават  претенции  на база привидно и неистинно съставен несъществувящ реално  предварителен договорКойто не е сключван от оправомощено да представлява “КООПЕРАТИВЕН ПАЗАР” ООД,  лице . Като привидните и противоправни действията на Стоян Христов Кротошев от името на дружеството  не са потвърждавани от Общото събрание  в това дружество дори са оспорени надлежно пред състава на СтОС по ТД№177/2017г. с подадения  своевременно посмен отговор на искова молба вх.№8021/26.06.2017г. по описа на СтОС съответно с вх.№9866/07.08.2017г. по регистъра на СтОС  подаден чрез пощенска пратка на 03.08.2017г. от ПС Казанлък от страна на легитимно избрания управител Таня Георгиева.  Този отговор противоправно не е зачетен от съдията Димитър Христов, тенденциозно, за да бъде лишено дружеството „Кооперативен Пазар“ООД и съдружниците в него от възможност да защитят правата си . Така нитоСтОС, нито въззивния ПАС нито касационния ВКС прилагат вярно нормите на ГПК  и ТЗ, като незачитайки тези норми в това производство лишават съдружниците и дружеството „Кооперативен Пазар“ООД от възможност да защитят правата си в това симулативно организирано и недопустимо съдебно производство по ТД№177/2017г. на ОС Стара Загора. Приключило с решение №267/14.09.2017г. постановено от съдията докладчик по ТД№177/2017г. Димитър Христов от състава на Окръжен съд Стара Загора. С това решение на съдията Димитър Христов по ТД№177/2017г. без да е извършено плащане от страна на ищеца „Бългериън Дивелопмънт – 07” ЕООД, , в полза на ответника „Кооперативен Пазар“ООД на дружеството на Стефка Димитрова счетоводителката на  Тодор Колев се дава имущество на стойност от около  и над 3 000 000лв. /три милиона лева/, като се обявява реално несключван от „Кооперативен Пазар“ООД договор за продажба на неговите собствени имоти за окончателен със записана стойност от 210000лв./двеста и десет хиляди лева/.  

След този уникален ход извършен от посочения съдия, купувача по несъществуващия реално предварителен договор  без да плаща нищо в полза на собственика на имотите „Кооперативен Пазар“ООД получава с това решение в собственост целия Кооперативен пазар в гр.Казанлък с всички построени в него сгради и подобрения . Няколко дни след това този фиктивен купувач прехвърля придобитата собственост на новоучреденото търговско дружество „Меркадо БГ” ЕООД   регистрирано в търговския регистър на 16.10.2017г. с капитал от 1000лв. и с едноличен собственик на капитала Георги Георгиев. Името на фирмата също не е избрано случайно! Думата МЕРКАДО (MERCADO) на испански означава „Обществен пазар”. Това означава, че лицето Георги Георгиев или неговите правни съветници са знаели, че не просто ще се „придобие” имот, а ще придобие цяло търговско предприятие, чиято основна дейност е „Обществен пазар” – именно „Кооперативен пазар” ООД. Така девет дни след регистрацията на това търговско дружуство в търговския регистър на 25.10.2017г., Стефка Митева Димитрова/ счетоводителя на Тодор Колев в Казанлък АД/, като управител на “Бългериън Дивелопмънт – 07” ЕООД, прехвърля с Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №138, том IV рег №7347 дело №620 от 2017г.,удостоверен от нотариус Н.Калчев, цялото недвижимо имущество на „Кооперативен пазар” ООД. Това Последващо „прехвърляне” на недвижимите имоти е класическа схема при неправомерното придобиване на недвижимо имущество. Видно от Нотариалния акт за покупко-продажба, собствеността и владението се прехвърля веднага, а цената ще бъде платена до 31.12.2017г. Явно не става въпрос за търговска сделка с цел печалба. Целта е максимално бързо собствеността да бъде прехвърлена, за да се затрудни възможността за връщането и на реалния собственик, дори връщането да стане невъзможно. На 08.12.2017г. „Меркадо БГ” ЕООД  ипотекира целия имот на „Кооперативен Пазар“ООД в полза на Банка ДСК за обезпечаване на кредит  на фирмата на Тодор Колев Казанлък АД.

По този начин, реално дружеството “Кооперативен Пазар“ООД и съдружниците в него са лишени от собствените си имоти и възможността да извършват своята дейност, така са лишени от право да получават доходи от търговската  дейност на това дружество, която вече няма къде да бъде извършвана.  

   Всички тези обстоятелства и факти лесно могат да бъдат проверени както при справка по ТД№177/2017г. на СтОС, така и чрез справки в имотния регистър по партидите на посочените дружества и в търговския регистър.

В държава в която следва да има върховенство на закона, описаните обстоятелства и факти не биха могли да се случат, затова и съдружниците в „Кооперативен Пазар“ООД са изгубили доверие в Съдебната власт на РБ. Те съдружниците в „Кооперативен Пазар“ООД считат, че в конкретния случай нито Съда в РБ прилага адекватно нормите на ТЗ и на ГПК спрямо тях и правата им,  нито органите на Прокуратурата в РБ повдигат съответните обвинения на лицата спомогнали за отнемане на цялото имущаство на „Кооперативен Пазар“ООД въпреки подадените множество жалби и сигнали от страна на съдружниците и легитимно избрания управител на това дружество Таня Андреева Георгиева до РП Казанлък, ОП Стара Загора, до Главния Прокурор на РБ, с данни сочещи за действия на лица вероятно организирани в престъпна група, подпомагани от адвокати, прокурори и съдии. Поради това им се налага да бъде търсена защита в Европейския съд.

          Всичко това мотивира съдружниците в „Кооперативен Пазар“ООД да търсят защита на правата си в Европейският съд, защото съдилищата в РБългария са ги лишили недопустимо от право на защита, а органите на Прокуратурата не извършват необходимото за да разкрият множеството извършени престъпни деяния и да повдигнат съответните обвинения на извършилите ги лица, които са им отнели противоправно цялото имущество на „Кооперативен Пазар“ООД което е на значителна стойност  – над 3 000 000лв. /три милиона лева/, съответно  без да бъде платено нищо на това дружество и на съдружниците в него  .

        

Категория
РАЗСЛЕДВАНЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *