Подай сигнал

Въпроси и отговори, свързани с прилагане на извънредната мярка за училищните схеми Плод и Мляко

1. Следва ли да спазват видовете продукти, съгласно предоставените графици от тях?
Заявителите следва да се съобразят със съгласуваните графици за доставки по чл.15 а от наредбата, като за еднократната доставка на продукти следва да включат единствено броя доставки, които попадат в периода 13 март- 13 май.За еднократната доставка на плодове и зеленчуци не се прилага изискването на чл. 9, ал. 6 от наредбата да се разпределят най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно

2. Какви продукти могат да бъдат доставени в периода 13 март – 13 май и как следва да бъдат опаковани?
В периода 13 март – 13 май 2020г. могат да се доставят всички плодове и зеленчуци включени в Приложение № 1а от наредбата и млечни продукти съгласно Приложение № 4, т. 5 – сирене и кашкавал в индивидуални опаковки за всяко дете или ученик от целевата група. Сиренето и кашкавалът се доставят от заявителите, предварително опаковани от производителя в индивидуални опаковки, в учебните заведения, от хладилни обекти, регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните в деня на транспортирането и се разпределят на целевата група по реда, без забавяне.

3. Какви количества продукти мога да доставя в периода 13 март – 13 май 2020г.?

Количествата доставени продукти трябва да бъдат съобразени с броя деца и ученици в целевата група към съответното учебно заведение, допустимите количества на порциите посочени в Приложение № 2 и Приложение № 4, т. 5 от наредбата, и броя на доставки за периода, съгласно графика по чл.15а от наредбата.

4. По Схема “Училищен плод” остава ли изискването за доставките да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, тъй като са притеснени дали ще успеят да изпълнят условието по чл. 9 от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема “Училищен плод” и Схема “Училищно мляко”, „за най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани“?

Изискването за най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. остава да важи за всички извършени доставки за учебната година 2019/2020, но отпада изискването за 4 вида плодове и зеленчуци месечно, т.е могат да закарат само един вид.
5. Как следва да се разпределят доставените продукти за деца/ученици, които нямат възможност да получат продуктите?

Съгласно чл.14, ал.2, т.14 и ал.5, т.2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“, директорите на учебните заведения предоставят продуктите по схемите само на включени в групата деца или ученици в класа, които отговарят на изискванията на чл. 8 от наредбата; когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци се разпределят между присъстващите в групата деца или в класа ученици, а доставените количества мляко и млечни продукти се разпределят между присъстващите деца или ученици в ден, различен от деня на доставката;
В тази връзка за прилагането на схемата за училищата при наложените ограничения за функциониране на учебните заведения (временното им затваряне), в условия на обявеното извънредно положение от 13 март 2020 г. в страната, при разпределянето на продуктите между деца извън училищата и детските градини, следва да бъдат прилагани правилата в духа на действащата нормативна рамка, а именно: при невъзможност част от децата или учениците да получат продуктите, те следва да бъдат разпределени на останалите деца и ученици от целевата група от учебното заведение.

6. Как следва да бъдат отчетени доставките на продукти в учебните заведения за периода 13 март – 13 май на извънредното положение?

Одобрените заявители, които извършват еднократна доставка в учебните заведения съгласно ал. 1, подават заявка за плащане в областната дирекция на ДФЗ по седалище или адрес на управление на заявителя в срок от 10 работни дни след извършване на доставката по ал. 1. Заявката е съгласно образеца, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ по чл. 18, ал. 2от наредбата. Разглеждането на заявките се извършва по реда и при спазване изискванията на чл. 18, ал. 3, 4, 5 и 6 и чл. 19от наредбата.

 

 

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *