Подай сигнал

Има ли схема при обществената поръчка на физкултурния салон и част от базата на ПХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Казанлък

  Нарушения
Веднага след обяваването на победителя в Обществената поръчка от Профила на купувача в сайта на ПХГ,,Св.Св.Кирил и Методий,, е изтрита основна информация за провеждането на обществената поръчка.Липсват обявата,документацията,техническите спецификации ,офертите на участниците,разясненията ,състава на комисията и най-важно протокола от заседанието на комисията.Съгласно Чл. 121. (1) (Изм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) Възложителите поддържат досие за всяка обществена поръчка с цел осигуряване на документална проследимост (одитна пътека) по отношение на всички свои действия и решения, както и на действията на комисиите за възлагане на обществени поръчки, независимо дали поръчките се възлагат с електронни средства.
(2) Досието съдържа всички решения, обявления, документацията и други допълнителни документи, разясненията, поканите, протоколите, окончателните доклади на комисията, офертите или заявленията за участие, доказателства за предприетите действия по чл. 44, ал. 3 – 5, описание на причините, поради които се използват други средства за подаване на документи, различни от електронните при електронното подаване, а в случаите на осъществен предварителен контрол – и становищата на Агенцията по обществени поръчки и мотивите на възложителя за неприетите препоръки. Съгласно Чл. 122. Електронните документи в досието на обществената поръчка се съхраняват в платформата по чл. 39а, ал. 1 за срок 5 години от годината, в която е приключило изпълнението на договора или е прекратено възлагането. След изтичането на този срок те се архивират за срок 5 години в съответствие със Закона за електронното управление.
Обществената поръчка е публикувана ЕДИНСТВЕННО на сайта на училището .Тя е обявена на 15.07.2019 г.,а срока за получаване на офертите е само 9 дни или 26.07.2019 г.Съгласно изменения текст на чл.178, ал.2 от ЗОП, срокът за получаване на оферти, при провеждане на публично състезание не може да бъде по-кратък от 20 дни и започва да тече от изпращането на обявлението за публикуване, независимо от обекта на поръчката. При събирането на оферти с обява, срокът трябва да е съобразен с обема и сложността на поръчката и не може да бъде по-кратък от 10 дни от публикуването на обявата – виж чл.188 от ЗОП.Съгласно документацията ,обявена от Румена Петрова  в Технически и професионални способности на участниците в поръчката:
1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката /през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, на минимум 1 (един) обект.
За дейности „сходни“ с предмета на поръчката следва да се разбира: Извършването на текущ ремонт на обществени сгради.
Доказва се с представяне от участника на Списък по чл 64, ал.1, т.1 от ЗОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в
                    2
  съответствие с нормативните изисквания;.
2. Участникът трябва да посочи:
– -Технически ръководител –строителен инженер, архитект или строителен техник, който
ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл.163,
ал.2,т.1 и 2 от ЗУТ.
– Длъжностно лице по безопасност и здраве – 1 (един) брой;Поставени  са твърде високи и детайлни изисквания по документацията за участие в комбинация с много кратки срокове за нейното подаване. В този случай предварително информиран кандидат успява да изпълни изискванията и печели конкурса.Техническите спецификации на поръчката са направени така, че на тях да отговаря определена фирма с цел тя да спечели конкурса.
Обявлението за обществена поръчка не съдържа всички задължителни реквизити, формиращи изискванията за допустимост, като те или част от тях се съдържат само в документацията за участие за обществена поръчка. В обявлението за обществена поръчка не са посочени всички критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата или участника, техническите му възможности и квалификация, когато възложителят определя такива или не са посочени всички документи, с които се доказват финансови и технически възможности – нарушение на чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.
Съгласно чл. 25, ал. 5 от ЗОП възложителите нямат право да включват в решението,
обявлението или документацията за участие условия или изисквания, които дават предимство или необосновано ограничават участието на лица в обществените поръчки. Включено  завишени изисквания за опит на участника като посочване на
конкретен брой изпълнени договори за конкретни години и ограничени определена стойност и др.Така са ограничени потенциалните участници
Включването на ограничителни условия води до подаването на оферти от ограничен кръг лица. Чрез поставяне на завишени изисквания към участниците, несъответстващи на сложността на поръчката се нарушава разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от ЗОП.
Нарушени са и изискването на ЗОП по отношение на комисията за провеждане на обществена поръчка,че
че разглеждането, оценката и класирането на офертите при всички предвидени в ЗОП процедури се извършва от орган, който възложителят назначава, но не може пряко да му влияе и който съгласно изискванията на закона трябва да бъде съставен от експерти с професионален опит и познания в областта, в която се провежда поръчката, както и от правоспособен юрист. Комисията се назначава от възложителя и извършва подбор на кандидатите.В комисията са включени двама служители на гимназията.При критериите за възглагане е посочено-НАЙ-НИСКА ЦЕНА.Всички подало оферти са с по-ниска цена от спечелилия.Дори са отстранени,например едната заради липса на бормашина.Обявата е за максимална цена 100 000,00 лв. без ДДС
Една от офертите  е за 68 935,18 лв.
Победителя е с 98 291,56 лв.
Схемата е :
„Победителя“ дава висока цена като в нея си включва разходите за
комисионни по веригата.
На другите участници им търсят грешки / точки и  запетайки/  в предложението и ги отстраняват от класиране.
И остава за оценка само офертата на „нашия“човек и той печели.Време е Прокуратурата да се намеси.
Категория
КРИМИНАЛНО

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *