Подай сигнал

Паметник на културата се руши.Собственикът нехае , продава апартаменти с идеен проект

Сградата на бившето Военно комендантство , на площад ,,Севтополис “ е частна собственост . Тя е обект ,,Национална културна ценност“ и притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория ,, местно значение“ от 1998 г.и се състои от две сгради.На 16.10.2018 г.комисия от длъжностни лица , извършва проверка .Констатирано е провисване на обшивката на двата балкона,а сградата е обявена за опасна за гражданите ,преминаващи край нея, заради откованите и провиснали елементи на балконите .Съставен е констативен протокол .С писмо от 29.10.2018 г. Община Казанлък е уведомила Министерството на културата за състоянивто на обекта .Месец по – късно Регионалния инспектор по опазване на културното наследство дава указания на собственика на обекта.Те предвиждат указания за обезапасяване на сградата и ограничаване на достъпа на гражданите чрез поставяне на метална ограда на определено отстояние . Указанията са връчени чрез нотариална покана .

В съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство със Заповед N:1893/22.11.2018г.,Кмета на Общината,назначава комисия на основание чл.73 от ЗКН ,включваща в състава си представители на Министерството на културата,Община Казанлък и РДНСК.Списмо от 27.12.2018 г.,собственикът е уведомен за издадената заповед и за това,че на 15.01.2019 г.ще бъде извършена проверка на място и е необходимо неговото присъствие.

След изтичане на дадения с указания 7-дневен срок от получаването им за изпълнение на указаните мерки работна група от Община Казанлък , установява на 28.12.2018 г.,че указанията не са изпълнени.

Комисията е извършила проверка по документи и на място и с Констативен протокол от 17.01.2019 г.предлага да бъдат задължени собствениците са възложат конструктивно обследване на сградата ,въз основа на което да възложат изготвянето на проект.След съгласуване на проекта с Министерството на културата, съответно проекта да бъде изпълнен.Кметът на Казанлък издава Заповед 127/31.01.2019 г.,с която задължава собствениците на имота ,да извършат в 8-месечен срок ремонт.С писмо от 21.02.2019 г.,собствениците са уведомени за издадената заповед .

На 27.10.2019 г.изтича срокът за изпълнение. С писмо от 30.10.2019 г. Община Казанлък ,уведомява собствениците ,че срокът е изтекъл и им дава 7 дни да представят какви действия са предприели .В този срок не постъпват сведения и с писмо от 15.01.2020 г.Общината уведомява Министерството на културата и Националния институт по опазване паметниците на културата и очаква техния отговор дали има внесен проект за съгласуване на реконструкция и указания за предприемане на последващи действия , тъй – като сградата е недвижима културна ценност и е под специален режим на закрила.

Същевременно стана ясно ,че собственикът продава апартаменти в сградата , които ще се строят за в бъдеще . На купувачите се предлага идеен проект.

Категория
РАЗСЛЕДВАНЕ

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *