Подай сигнал

ОБЯВИХА КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРИ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

Със заповед на кмета -Галина Стоянова е обявен конкурс  за заемане на длъжността „Директор” на следните детски градини на територията на община Казанлък:
ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък
ДГ № 13 „Мечо Пух“, гр. Казанлък
ДГ № 15 „Звънче“, гр. Казанлък
I. Кратко описание на длъжността:
Директорът на общинска детска градина планира, организира, ръководи и отговаря за осъществяването на образователния процес в институцията, в съответствие с държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията.
II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания по смисъла на чл. 213, ал. 4 от ЗПУО:
1. Да е български гражданин, гражданин на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващ в страната чужд гражданин, при получено съгласие или дългосрочно и постоянно пребиваващ в страната чужд гражданин.
2. Да не е поставен под запрещение.
3. Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.
4. Да не е лишен от правото да упражнява професията.
5. Да не страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
6. Да не му е налагано дисциплинарно наказание „уволнение“ по чл. 188, т. 3 от КТ и трудовото правоотношение да не е било прекратявано на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ или на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
7. Да притежава диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа.
8. Да има не по-малко от 5 години учителски трудов стаж.
Изискването на т. 3 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
III. Кандидатите за участие в конкурса да представят следните документи:
1. Заявление за участие в конкурса до Кмета на община Казанлък;
2. Професионална автобиография;
3. Декларация по образец за удостоверяване на обстоятелствата, посочени в раздел II, т. 1 – т. 6 от заповедта;
4. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);
5. Копия от документи за придобито висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, съответстваща на професионалното направление съгласно Класификатора на областите на висшето образование и професионалните направления, която да позволява на кандидата да формира норма на преподавателска работа. За лицата, завършили висше образование след 1 януари 2012 г. в български висши училища в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата. За лицата придобили образование в чужбина и документът за признаване на висше образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
6. Копия от документи, удостоверяващи изискуемия учителски стаж – трудова книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж;
7. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата);
8. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал);
9. Други документи: за учителска правоспособност, за професионално-квалификационна степен; за други допълнителни квалификации по преценка на кандидата (копие/я).
При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.
Всички копия на документи следва да съдържат собственоръчно изписан на всяка страница текст: „Вярно с оригинала“ и подпис на кандидата.
Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.
Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
IV. Начин на провеждане на Конкурса:
1. Конкурсът се провежда в три етапа:
•  Допускане по документи;
•  Писмен изпит-тест за определяне нивото на общите компетентности и основните познания, необходими за заемане на длъжността;
•  Интервю.
2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
3. Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено, като се посочват основанията за недопускането им.
4. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на писмения изпит-тест.
Кандидатите могат да подават заявлението и приложенията към него лично или чрез пълномощник в запечатан плик с посочени имената на кандидата, точен адрес, телефон за връзка и името на детската градина, за която кандидатстват, в едномесечен срок  от публикуване на обявата от 19.06.2020 г. до 20.07.2020 г. всеки работен ден между 08,30 ч. – 12,30 ч. и 13,30 ч. – 17,30 ч. Документите ще се приемат в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, гише № 2 на Център за информация и услуги на гражданите. На кандидатите или на пълномощниците им се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
Списък на допуснатите до
следващ етап от конкурса и всички съобщения в тази връзка ще бъдат публикувани на информационното табло в сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на Община Казанлък.
Категория
КАЗАНЛЪК

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *