Подай сигнал

Тракийски университет – Стара Загора ще приема документи за докторанти до 7-ми октомври

Документи за редовни и задочни докторанти – държавна поръчка за учебна 2020/2021 г. ще се приемат в Тракийски университет – Стара Загора до 07-ми октомври, включително.

Конкурсите за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г. на основание Решение № 332 на Министерски съвет от 14.05.2020 г., и в съответствие със Закона  за развитие на академичния състав в Република България по следните докторски програми:

 

 

Области на висше образование, професионални

направления и докторски програми

Форми на обучение
РедовнаЗадочна
1. Педагогически науки  
1.2. Педагогика  
Теория на възпитанието и дидактика – ПФ22
Специална педагогика – ПФ22
1.3. Педагогика на обучението по ……..  
Методика на обучението по математика – ПФ22
3. Социални, стопански и правни науки  
3.7. Администрация и управление  
Организация и управление на производството (селско стопанство) – СФ1
3.8. Икономика  
Икономика и управление (селско стопанство) – СФ3
Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство) – СФ1
4. Природни науки, математика и информатика  
4.3. Биологически науки  
Микробиология – АФ1
Биохимия – АФ1
Биофизика – МФ1
Молекулярна биология – МФ1
5. Технически науки  
5.1. Машинно инженерство  
Двигатели с вътрешно горене – ФТТ1
Механизация и електрификация на растениевъдството – ФТТ1
Технология на шевното производство – ФТТ1
Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла и обувки – ФТТ1
5.2. Електротехника, електроника и автоматика  
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли) – ФТТ2
5.12. Хранителни технологии  
Технология на животинските и растителни мазнини, сапуни, етерични масла и парфюмерийно-козметичните препарати – ФТТ1
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина  
6.1. Растениевъдство  
Фуражно производство, ливадарство – АФ1
6.3. Животновъдство  
Говедовъдство и биволовъдство – АФ1
Овцевъдство и козевъдство – АФ1
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – АФ1
Специални отрасли (промишлен дивеч) – АФ1
6.4. Ветеринарна медицина  
Ветеринарно-санитарна експертиза – ВМФ11
Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – ВМФ1
Фармакология – ВМФ1
Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените животни – ВМФ32
Патология на животните – ВМФ3
Ветеринарна микробиология – ВМФ1
Морфология – ВМФ1
Генетика – ВМФ11
7. Здравеопазване и спорт  
7.1. Медицина  
Патологоанатомия и цитопатология – МФ1
Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) – МФ1
Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – МФ1
Медицина на бедствените ситуации – МФ1

 

Кандидатите трябва да подадат следните документи:

  1. Заявление до декана за участие в конкурса с избор на чужд език за изпит по него (по образец от сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено в деловодството на факултета;
  2. Автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за връзка;
  3. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър”, или академична справка за завършена образователно-квалификационна степен „магистър” за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал или нотариално заверено копие);
  4. Диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
  5. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
  6. Кандидати, които са завършили чуждестранни висши училища, признати по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за докторанти, след като придобитото висше образование им бъде признато по процедурата „За признаване от Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование”. Кандидатите прилагат и решението на комисията;
  7. Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област;
  8. Документ за платена такса за кандидатстване в размер, определен с РМС №275 от 23.04.2020 г. (такса за конкурсен изпит на кандидат-докторант – 35 лв. за изпит по специалността и 30 лв. за изпит по чужд език);

Подаване на документи в: Медицински факултет – Научен отдел – ул. Армейска 11, тел. 042/664468; Аграрен факултет – стая № 410, тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факултет – Научен отдел, тел. 042/699506; Педагогически факултет – Научен отдел, ул. Армейска 9, тел. 042/613758; Стопански факултет – Научен отдел, тел. 042/699409; Факултет Техника и технологии – гр. Ямбол, ул. Граф Игнатиев 38, тел. 046/669181;

 

 

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *