Подай сигнал

46 казанлъчани с жалба до Министъра на културата,Комисията по дискриминация и Прокуратурата , заради неприемане като членове на читалище ,, Искра ‘’

В жалбата си 44-мата казанлъчани ,сигнализират ,че на 12.07.2019 г. са подали заявления за членство в НЧ „ИСКРА-1860“ Казанлък , съобразно предоставения от културния институт  образец на заявление.

,, ​До този момент нито един от нас не е официално уведомен относно решението на настоятелството по подадените заявления за членство. Всичко това се случва въпреки изрично заявеното от нас желание да бъдем снабдени със заверени преписи от Решенията на настоятелството за всеки един от нас.”-се казва в жалбата . Според тях се нарушава чл. 2, ал. 1 от Закона за народните читалища /Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание /, чл. 3, ал. 1 от Закона за народните читалища /Целите на народните читалища са е да задоволяват потребностите на гражданите, свързани със: 1.развитие и обогатяване на културния живот социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си; 2. запазване на обичаите и традициите на българския народ;/ и чл. 11, ал. 2, т. 1 от Закона за народните читалища /Индивидуалните членове са български граждани. Действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани.​Неприетите за членове , твърдят ,че е налице дискриминация по отношение на тях  съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ/ чл. 4. (1) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна. (2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства./.

,, ​Молим да бъде извършена проверка и предприети съответните за тази цел действия с оглед обезпечаване съблюдаването на правовия ред в страната ни от изпълнителните органи на читалището и гарантиране правото ни на членство в НЧ ,,ИСКРА – 1860” Казанлък.”-сигнализират в жалбата си казанлъчани . 

Категория
КАЗАНЛЪК

Коментари

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *