Подай сигнал

Търсят се огнеборци

Със своя заповед Министърът на вътрешните работи, обявява конкурс за назначаване на държавна служба в Главна дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка, както следва:

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”  СТАРА ЗАГОРА

– пожарникар  старши пожарникар – 1 (една) вакантна длъжност;

– пожарникар  старши пожарникар (по чл.128 от ЗМВР)  2 (две) вакантни длъжности; 

– младши инспектор III – I степен (по чл.128 от ЗМВР) – 1 (една) вакантна длъжност.

II. Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

4. Специфични изисквания:

4.1. Да не са по-възрастни от 40 (четиридесет) години към датата на обявяване на конкурса (изискването за възраст не се прилага за кандидатите, които са бивши държавни служители на МВР, заемали длъжности по ЗМВР, или настоящи служители в МВР);

4.2. Да притежават средно образование; 

4.3. Да отговарят на минималните изисквания за физическа годност, определени съгласно специализираните методики за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР; 

4.4. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР;

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

ІІІ. Необходими документи и срок за подаването им:

1. В 14 (четиринадесет) дневен срок, считано от деня следващ публикуването на обявлението за конкурса по реда на чл. 156, ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи, кандидатите подават заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта (по образец) и представят следните документи:

1.1. Лична карта;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено средно образование (при издадена диплома от чуждестранно учебно заведение – удостоверение за признато образование);

1.3. Декларация, че кандидатът има само българско гражданство (по образец);

1.4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

1.5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер;

1.6. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси  в случаите по чл. 3а, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. – по желание на кандидата;

1.7. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен” – в случаите на чл. 8, ал. 2 от Наредба № 8121з-345/25.07.2014 г. – по желание на кандидата;

1.8Други документи, съобразно специфичните изисквания на конкурса. 

2. В заявлението по т. 1 кандидатът посочва длъжността и структурата, за която кандидатства, като в конкурса се допуска участие само за една длъжност.

3Място за подаване на документи: „Човешки ресурси” на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”  Стара Загора, всеки работен ден от 09:00 до 12:00 ч. на адрес: гр. Стара Загора, ул. “Свети Княз Борис І” № 83. Телефон за връзка – 042/665423.

4. Не се приемат документи, подадени след срока по т.1.

5. В сроковете по чл. 16 от Наредба рег. № 8121з – 344/25.07.2014 г., кандидатите се явяват пред експертната лекарска комисия за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба № 8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

В същия срок експертната лекарска комисия да изпрати по служебен път медицинските свидетелства на кандидатите до Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора.

6След изтичане на крайния срок за подаване на документите, ,,Човешки ресурси” на Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Стара Загора да изпрати обобщена справка за набраните кандидати, съгласно приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 5 от Наредба № 8121з-344/25.07.2014 г. до Института по психология – МВР, ЦБПС при Академията на МВР и дирекция „Човешки ресурси” – МВР.

ІV. Конкурсни етапи:

1. Изследване на физическата годност.

Изследването на физическата годност се провежда в гр. София на Спортен комплекс „Раковски”, съгласно Таблица № 2 от Специализираната методика за изследване на физическата годност на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР, Приложение 2 към чл.3, ал.1, т.3 от Наредба рег. № 8121з – 344/25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи, както следва:

Таблица 2

Точкова система за оценка

Тестова батерия

Скок на дължина от място (см)

Гладко бягане 800 м (мин)

Преодоляване на 60 метрова пътека с препятствия (сек)

Изкачване по пожарникарска стълба 

7 м

мъже

жени

мъже

жени

мъже

жени

При неизпълнение или проявени колебание и страх на кандидатът се налага наказание с отнемане на 10 точки от набрания сбор от другите три теста.

10

³ 245

³ 210

t £ 3.10

t £ 3.20

t £ 16.0

t £ 20.0

9

240

205

3.11-3.15

3.21-3.25

16.01-17.0

20.1-21.0

8

235

200

3.16-3.20

3.26-3.30

17.1-18.0

21.1-22.0

7

230

195

3.21-3.25

3.31-3.35

18.1-19.0

22.1-23.0

6

225

190

3.26-3.30

3.36-3.40

19.1-20.0

23.1-24.0

5

220

185

3.31-3.35

3.41-3.45

20.1-21.0

24.1-25.0

4

215

180

3.36-3.40

3.46-3.50

21.1-22.0

25.1-26.0

3

210

175

3.41-3.45

3.51-3.55

22.1-23.0

26.1-27.0

2

205

170

3.46-3.50

3.56-4.00

23.1-24.0

27.1-28.0

1

200

165

3.51-3.55

4.01-4.05

24.1-25.0

28.1-29.0

2. Психологично изследване.

2.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

2.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 2.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 2.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

3. Заключително интервю.

V. Срок за провеждане на конкурсната процедура – до 5 (пет) месеца от неговото обявяване.

Категория
ОБЩЕСТВО

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *